Johnathan Nader

aka: John Nader

ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ, ມັນແມ່ນແລະທົດລອງພ້ອມທັງມີປະໂຫຍດບໍ່ວ່າຈະເປັນ.

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດແລະຕິດຕໍ່:

Yout

Carros

Background Remover

Diccionario Español

ສິ່ງທີ່ແປກທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ:

RedditIAmA

ການເປີດຕົວອັນດັບ ໜຶ່ງ ໃນ ProductHunt

blog ຂອງຂ້ອຍ:

Johnathan Nader

© 2022 john.nader.mx